ZINTEGROWANE
PROGRAMY
UCZELNI SUM 2

ZINTEGROWANE
PROGRAMY
UCZELNI SUM 2

O Projekcie

Celem głównym Projektu jest:

- podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie wyposażenia studentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na ocenę ryzyka zdrowotnego i programowanie profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb społeczno - gospodarczych,

- podniesienie kompetencji informacyjnych kadry dydaktycznej w zakresie posługiwania się elektronicznymi źródłami informacji, w tym medycznymi bazami danych oraz w zakresie zarządzania informacją uzyskaną z tych baz,

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej Uniwersytetu oraz studentów kierunku Lekarskiego, Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym poprzez wyposażenie Uniwersytetu w zaawansowane symulatory wirtualnej rzeczywistości: narzędzia chirurgiczne i ratownictwo medyczne TRIAGE, nadto modyfikację treści kształcenia z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania, organizację kursów, wizyt studyjnych oraz praktycznych zajęć terenowych,

- wdrożenie systemu bazodanowego wspierającego gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM),

- wdrożenie informatycznego systemu kompleksowego wsparcia procesów obsługi wniosków naukowych, realizacji zamówień i dostaw oraz kancelaryjnego obiegu dokumentów System Informatyczny SUM 2020.

 

Okres realizacji projektu 01.04.2019 r. do 31.12.2023 r.

 

Nr Projektu POWR.03.05.00-00-Z077/18.

 

Łączna wartość Projektu: 10 121 258,43 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualne wydarzenia

Aktualności

LIS 17, 2022 :: Nabór na szkolenie w dniach 21-23.03.2023 r.

Kurs z zakresu autoprezentacji - studenci kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym / Zdrowie Publiczne

LIS 16, 2022 :: Nabór na szkolenie w dniach 23-24/11/2022

Szkolenie z zakresu obsługi systemu URPM

PAŹ 14, 2022 :: Dodatkowy nabór na szkolenie w dniach 18-20.10.2022 r. !

Kurs z zakresu autoprezentacji - studenci kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym / Zdrowie Publiczne

MAJ 04, 2021 :: Dodatkowy nabór na szkolenie w dniach 10/12/17/19.05.2021 r.

Kurs z zakresu autoprezentacji - studenci kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

LUT 08, 2021 :: Nabór na szkolenia w dniach 10-11.03.2021 r. oraz 24-25.03.2021 r.

Kurs z zakresu autoprezentacji - studenci kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

Kierunek: Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym / Zdrowie Publiczne

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących działań dla Studentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym / Zdrowie Publiczne:

1. Modyfikację programu nauczania obejmującego zmodyfikowane treści kształcenia z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania (zadanie nr 1)

2. Kurs z zakresu autoprezentacji (zadanie nr 2)

3. Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców (zadanie nr 3)

4. Podnoszenie kompetencji w zakresie wdrażania zadań określonych w ustawie o Zdrowiu Publicznym i Narodowym Programie Zdrowia - zadania praktyczne (zadanie nr 4).

 

Informacje o rekrutacji do poszczególnych zadań wraz z terminami pojawiać się będą w zakładce "Aktualności"

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Studenci/Studenteki 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym / Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM

 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie na adres mailowy izabela.borek@sum.edu.pl skanów wypełnionych dokumentów:

1. Formularza przystąpienia do projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu)

2. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu)

3. Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu)

4. Oświadczenia o kwalifikowalności Uczestnika do Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu przez Komisję do udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wersji papierowej w/w dokumentów na adres:

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Transferu Technologii

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

z dopiskiem:

Rekrutacja do Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”

 

Pełna treść Regulaminu Rekrutacji dostępna jest poniżej:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie dla studentów kierunku ZRZ

 

Kierunek: Lekarski

Więcej informacji wkrótce

Kierunek: Ratownictwo Medyczne

Więcej informacji wkrótce

Kadra dydaktyczna Katedry Zdrowia Środowiskowego WNOZ w Bytomiu SUM

W ramach Projektu przewidziano organizację następujących kursów dla kadry dydaktycznej Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

1. Kurs z zakresu autoprezentacji (zadanie nr 7)

2. Kurs z zakresu tworzenia i obsługi baz danych (zadanie nr 8)

3. Szkolenie z zakresu specjalistycznego oprogramowania, które zostanie wykorzystane w zmodyfikowanych treściach kształcenia (zadanie nr 9)

4. Kurs języka angielskiego (zadanie 10)

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kadra dydaktyczna Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie na adres mailowy izabela.borek@sum.edu.pl skanów wypełnionych dokumentów:

1. Formularza przystąpienia do Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu)

2. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu)

3. Oświadczenia uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu)

4. Oświadczenia dotyczącego osiągnięcia założonych przez Uczelnię efektów (załącznik nr 4 do Regulaminu)

5. Zgody na uczestnictwo w Projekcie (załącznik nr 5 do Regulaminu)

w terminie do dnia 26.02.2021 r.

Terminy poszczególnych kursów ustalane będą bezpośrednio ze zrekrutowaną grupą (limit miejsc: 7 osób).

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu przez Komisję do udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wersji papierowej w/w dokumentów na adres:

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Transferu Technologii

Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

z dopiskiem:

Rekrutacja do Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”

 

Pełna treść Regulaminu Rekrutacji dostępna jest poniżej:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie dla kadry dydaktycznej

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

W ramach Projektu przewidziano organizację szkolenia z zakresu obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Pod linkiem https://aktyprawne.sum.edu.pl/api/document/attachment/download/62839a1e3af65

znajdują się możliwe do pobrania niezbędne dla potrzeb realizacji projektu dokumenty zgłoszeniowe

- prosimy o ich wypełnienie oraz przesłanie skanu na adres: izabela.borek@sum.edu.pl oraz dostarczenie oryginałów na adres:

Izabela Borek-Łucarz, Centrum Transferu Technologii SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice (pokój nr 14)

 

Najbliższy termin szkolenia: 19/20/23.05.2022 r. (zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.05.2022 r.)

Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj: http://zintegrowaneprogramyuczelni2.sum.edu.pl/uploaded/Regulamin%20rekrutacji%20Zadanie%2015%20SUM2.pdf

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Transferu Technologii Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2

Ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

(32) 208 36 44
izabela.borek@sum.edu.pl